Algemene voorwaarden

Geldig vanaf: december 2021

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Regina Nieuwhof: de eenmanszaak Regina Nieuwhof, gevestigd te Slootdorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66410991.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Regina Nieuwhof een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Regina Nieuwhof voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als orthomoleculair voedingstherapeut, energiewerker, en businessmanager begeleiden en ondersteunen van ondernemers bij energiemanagement, gezondheid en mindsetgroei door middel van een exclusief business coaching traject door middel van 1-op-1 sessies, een online cursus, voeding- en suppletieadvies, een online leeromgeving en live events.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Regina Nieuwhof en de klant krachtens welke Regina Nieuwhof de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Regina Nieuwhof.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Regina Nieuwhof worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.reginanieuwhof.nl.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Regina Nieuwhof gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail of een bestelling via de website, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Regina Nieuwhof en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Regina Nieuwhof zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Regina Nieuwhof zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 30 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.

3.2. Regina Nieuwhof zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product.

3.3. Regina Nieuwhof behoudt zich het recht voor om een aanbetaling aan de klant te factureren alvorens Regina Nieuwhof start met de uitvoering van de opdracht. In de offerte wordt het bedrag van de aanbetaling opgenomen en deze aanbetaling dient binnen 24 uur na ontvangst van de aanbetalingsfactuur te worden voldaan.

3.4. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Regina Nieuwhof afhangt van feedback of input van de klant, is Regina Nieuwhof nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Regina Nieuwhof is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Regina Nieuwhof het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.7. Regina Nieuwhof is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.8. Alle door Regina Nieuwhof gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in geval van een traject met een bepaalde duur, kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de sessies en/of gesprekken met Regina Nieuwhof.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK


4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Regina Nieuwhof verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Regina Nieuwhof binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Regina Nieuwhof heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Regina Nieuwhof zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Regina Nieuwhof wenst te ontbinden komt hem dit recht enkel toe indien zij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien de klant de overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

4.7. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Regina Nieuwhof zal, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.8. Regina Nieuwhof behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR REGINA NIEUWHOF

5.1. Regina Nieuwhof garandeert dat de aan hem verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Regina Nieuwhof spant zich in om de gegevens die Regina Nieuwhof voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Regina Nieuwhof met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Regina Nieuwhof is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Regina Nieuwhof en/of overige promotionele uitingen van Regina Nieuwhof.

5.5. Regina Nieuwhof is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.

5.6. Regina Nieuwhof is gerechtigd om foto’s en/of video’s te maken tijdens groepslivedagen. Deze foto’s en/of video’s worden gebruikt ter promotie van haar diensten op haar website en/of social media.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Regina Nieuwhof te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Regina Nieuwhof onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Regina Nieuwhof om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Regina Nieuwhof zijn verstrekt, heeft Regina Nieuwhof het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Regina Nieuwhof steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Regina Nieuwhof geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Regina Nieuwhof binnen 8 werkdagen na afronding van het traject. De klant vrijwaart Regina Nieuwhof één jaar na levering van alle diensten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Regina Nieuwhof nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Regina Nieuwhof niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Regina Nieuwhof inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Regina Nieuwhof is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens van o.a. de online leeromgeving en het Voxer-kanaal.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Regina Nieuwhof tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online product/dienst zoals bijvoorbeeld een cursus, traject of een programma, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Regina Nieuwhof te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Regina Nieuwhof opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

 

7.2. Een door Regina Nieuwhof vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Regina Nieuwhof niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Regina Nieuwhof, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Regina Nieuwhof mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

7.5. Aan de leveringsplicht van Regina Nieuwhof zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Regina Nieuwhof geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Regina Nieuwhof verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Regina Nieuwhof biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in 1 of 6 termijnen te betalen. Regina Nieuwhof behoudt zich het recht voor om vooruit te factureren. Bestellingen via de website worden direct online afgerekend.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Regina Nieuwhof besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Regina Nieuwhof besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Regina Nieuwhof voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Regina Nieuwhof elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Regina Nieuwhof zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Regina Nieuwhof verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Regina Nieuwhof kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Regina Nieuwhof een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door Regina Nieuwhof geleverde producten en diensten blijven eigendom van Regina Nieuwhof totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Regina Nieuwhof zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, modellen, technieken, instrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Regina Nieuwhof tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Regina Nieuwhof geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Regina Nieuwhof en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Regina Nieuwhof.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Regina Nieuwhof ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Regina Nieuwhof, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Regina Nieuwhof is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Regina Nieuwhof plaatst of aan Regina Nieuwhof toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Regina Nieuwhof vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Regina Nieuwhof recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Regina Nieuwhof en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Regina Nieuwhof gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Regina Nieuwhof kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Regina Nieuwhof gestelde doel.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals door Regina Nieuwhof zijn geadviseerd. Daarnaast is Regina Nieuwhof niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor eventuele gezondheidsklachten, de gezondheid van de klant en het wel of niet nemen van geadviseerde voeding en/of suppletie. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden voor voeding en/of suppletie komen volledig voor rekening van de klant.

10.3. De inhoud van de sessies en de online modules zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist of psychiater. Het gebruik van het programma en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de sessie en/of het programma, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Regina Nieuwhof aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Regina Nieuwhof behoudt zich het recht voor de sessies te staken totdat er contact is geweest met een medisch specialist, arts of psychiater.

10.4. Indien Regina Nieuwhof onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €10.000,-. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

10.5. In aanvulling op artikel 10.4 is Regina Nieuwhof dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Regina Nieuwhof aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Regina Nieuwhof toegerekend kunnen worden;
  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.6. Regina Nieuwhof sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Regina Nieuwhof geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Regina Nieuwhof.

10.7. Regina Nieuwhof is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.8. De klant vrijwaart Regina Nieuwhof voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Regina Nieuwhof.


ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Regina Nieuwhof is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Regina Nieuwhof is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Regina Nieuwhof weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Regina Nieuwhof kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Regina Nieuwhof een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Regina Nieuwhof onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Regina Nieuwhof, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Regina Nieuwhof, wanprestatie door leveranciers van Regina Nieuwhof waardoor Regina Nieuwhof haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Regina Nieuwhof of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Regina Nieuwhof tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Regina Nieuwhof in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Regina Nieuwhof, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Regina Nieuwhof de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Regina Nieuwhof voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Regina Nieuwhof;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Regina Nieuwhof zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Regina Nieuwhof vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Regina Nieuwhof behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Regina Nieuwhof overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Regina Nieuwhof zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Regina Nieuwhof in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Regina Nieuwhof worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Regina Nieuwhof aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Regina Nieuwhof.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Regina Nieuwhof te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Regina Nieuwhof, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, WORKSHOPS, SESSIES EN LIVEDAGEN REGINA NIEUWHOF

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Regina Nieuwhof aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Regina Nieuwhof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Regina Nieuwhof in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Regina Nieuwhof is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Regina Nieuwhof, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

14.5. Na het einde van de online cursus/ het traject behoudt de klant twee jaar het recht om in te loggen op de online leeromgeving, Regina Nieuwhof streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Regina Nieuwhof besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Regina Nieuwhof de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Regina Nieuwhof meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden.

14.6. De door Regina Nieuwhof aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules en het Voxer-kanaal mogen nimmer met derden worden gedeeld.

14.7. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen losse (coaching)sessie, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 14 dagen voor de sessie: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tussen tot 7 dagen voor de sessie: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 24 uur voor de sessie: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de sessie aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de behandeling bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.

14.8. Regina Nieuwhof geeft de klant binnen een traject een keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan Regina Nieuwhof wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact opgenomen is, of dezelfde sessie voor een tweede keer wordt verplaatst, vervalt de sessie.

14.9. Regina Nieuwhof spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van het programma beschikbaar is. Regina Nieuwhof verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

14.10. De inhoud van de sessies, online content, het programma en of trajecten welke door Regina Nieuwhof worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.

14.11. De door Regina Nieuwhof aan de klant verstrekte gegevens betreffende de online leeromgeving mag nimmer met derden worden gedeeld.

14.12. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een livedag van Regina Nieuwhof is niet mogelijk. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

14.13. Regina Nieuwhof behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij een livedag indien de klant door het gedrag een livedag belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

14.14. Regina Nieuwhof is gerechtigd een livedag te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere datum beschikbaar komt en de klant akkoord gaat met deze nieuwe datum.

14.15. Indien Regina Nieuwhof door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om een livedag te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de livedag voor de nader te bepalen datum. Indien de klant op de nader te bepalen datum niet aanwezig kan zijn voor de livedag, heeft de klant de keuze voor restitutie van het betaalde bedrag. De klant ontvangt binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour op het rekeningnummer waarmee het ticket is aangeschaft.

 

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Regina Nieuwhof en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Regina Nieuwhof alleen bindend indien en voor zover deze door Regina Nieuwhof uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Regina Nieuwhof op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Regina Nieuwhof hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Regina Nieuwhof partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Regina Nieuwhof zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Holland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Regina Nieuwhof en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

Boek je matchgesprek

Selecteer een datum en tijd en dan spreek ik je snel.